Vážení uživatelé,

Posílám Vám aktuální novinky, které by Vás mohly zajímat:

1. NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMU – bezplatné použití motorového vozidla

Zákonem č.142/2022 Sb. s účinností od 1. 7. 2022 se mění ustanovení §6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Ustanovení §6 odst. 6 ZDP nově zní:

(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla; je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním motorovým vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních poskytnutých pro služební i soukromé účely a ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech nízkoemisních motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.

Pokud vozidlo splňuje zadané podmínky, tak se zaměstnanci od 1. 7. 2022 uvede do DM 291pouze 0,5% vstupní ceny (tedy poprvé se to uplatní v srpnovém zpracování mezd za měsíc červenec).

Zákon 142/2022 Sb. obsahuje přechodná ustanovení, která udávají režim zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň a to takto: snížení z 1% na 0,5% je platné zpětně od 1. 1. 2022, ale za měsíce leden až červen se provede až v ročním zúčtování. Pokud bude zaměstnanec povinen podat daňové přiznání (nebo se pro něj sám rozhodne), dojde k dorovnání, respektive snížení daňového základu v daňovém přiznání. Z tohoto důvodu dojde u dotčených zaměstnanců v obou případech k přeplatku na dani (pokud do výpočtu nezasáhnou další vlivy).

Snížení daňového základu v ročním zúčtování se provede zohledněním nižšího základu daně z příjmů ze závislé činnosti ve vztahu ke kalendářním měsícům 1 až 6/2022 (plátce daně upraví ve výpočtu úhrn příjmů - dílčí základ daně).

Snížení daňového základu v případě žádosti o vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (25 5460 MFin 5460 vzor č. 30) se provede úpravou (zohledněním nižších příjmů za kalendářní mesícce 1-6/2022) na řádcích:

 • Řádek 1: Úhrn zůčtovaných příjmů ze závislé činnosti zdanitelných v ČR
 • Řádek 2: Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2023 (§5 odst. 4 zákona).

Ani v případě RZ ani v případě vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech nebude plátce daně provádět úpravy (opravy) zpětně v jednotlivých měsících 1-6/2022, ale úpravy promítne až do výpočtu RZ nebo provede úpravu na řádcích 1 a 2 v Potvrzení o zdanitelných příjmech. Popsané úpravy se plátci daně žádným způsobem nepromítnou do daňového tvrzení za rok 2022 – Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Příklad: Zaměstnanec má k dispozici nízkoemisní motorové vozidlo pro služební i soukromé účely s pořizovací cenou 300 000 Kč.

V měsících leden až červen mu byl zvyšován daňový základ o 30 000 Kč každý měsíc, celkem tedy o 180 000 Kč (30 000 x 6).

V měsících červenec až prosinec o 15 000 Kč, celkem o 90 000 Kč (15 000 x 6).

Za celý rok 2022 to činí 270 000 Kč (180 000 + 90 000). Polovina z měsíců 1-6/2022 činí 90 000 Kč (180 000 : 2). Je tedy třeba snížit dílčí základ daně (v případě RZ) nebo Úhrn zúčtovaných příjmů (v případě Potvrzení o zdanitelných příjmech) o částku 90 000 Kč.

Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1 (osobní automobily s nejvýše 8 místy pro přepravu osob), M2 (autobusy s více než 8 místy pro přepravu osob a s nejvyšší přípustnou hmotností do 5000kg) nebo N1 (nákladní automobily s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg), které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.“

2. Zvýšení cestovních náhrad

Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost: 20. 8. 2022

a) Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnance (s výjimkou níže uvedených zaměstnanců odměňovaných platem) činí nejméně:

 • 120 Kč (dosud 99 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 181 Kč (dosud 151 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 284 Kč (dosud 237 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

b) Sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty zaměstnanců odměňovaných platem (tj. zaměstnanců státu, územních samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti) činí:

 • 120 Kč až 142 Kč (dosud 99 Kč až 118 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 181 Kč až 219 Kč (dosud 151 Kč až 182 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 284 Kč až 340 Kč (dosud 237 Kč až 283 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

c) Zvyšuje se průměrná cena benzínu automobilového 98 oktanů 

 • z 40,50 Kč na 51,40 Kč za 1 litr, a to pro poskytnutí cestovních náhrad, kterou zaměstnavatel použije v případě, že zaměstnanec cenu zaměstnavateli hodnověrným způsobem neprokáže.

Do horní hranice těchto pásem není stravné předmětem daně z příjmů u všech skupin zaměstnanců, tzn., že horní hranice platí i pro podnikatelskou sféru (§ 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů).0

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. srpna 2022, tzn., že upravené sazby se použijí poprvé při pracovní cestě konané od 20. srpna 2022, tj. pokud pracovní cesta započne 1. až 19.8.2022, pak se použijí staré hodnoty stravného, pokud pracovní cesta započne 20.8. a později, použijí se již nové hodnoty stravného.

Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP jsou příspěvky na stravování daňově uznatelné až do výše 55% ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70% stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

70% stravného od 20.8.2022 činí 99,40 Kč (70% ze 142 Kč).

Stravenky: Pokud zaměstnavatel poskytne stravenku v hodnotě 180 Kč, bude celý příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelný, protože příspěvek bude 55 % = 99 Kč (180*0,55), což je méně než 99,40 Kč.

Peněžitý příspěvek na stravování (tzv. „stravenkový paušál“) bude u zaměstnance od daně osvobozen do výše 99,60 Kč (70% ze 142 Kč) za jednu směnu.

Je-li tento paušál poskytnut ve vyšší částce, bude část nad hodnotu 99,60 Kč u zaměstnance podléhat dani z příjmů a odvodům obojího pojistného.

Pro zaměstnavatele se ale bude vždy jednat o daňově uznatelný výdaj v plné výši dle výkladu GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování.

Není nutné používat nové hodnoty od 20. srpna 2022. Stravenky i peněžitý příspěvek na stravování jsou pro zaměstnance benefity a zaměstnavatel je nemusí poskytovat. Pokud firma tyto benefity poskytuje, vydává pravidla pro jejich poskytnutí v rámci zákona dle svého uvážení. Pokud se zaměstnavatel rozhodne poskytovat novou výši stravenek či stravenkového paušálu, může tak učinit s datem od 1. září 2022.

Příklad: Zaměstnavatel poskytuje stravenkový paušál ve výši 100 Kč, z toho

do 19.8.2022:  118 * 70% = 82,60 Kč je u zaměstnance daňově osvobozen (DM 345), nad tuto mez je hodnota příspěvku předmětem daně a odvodů (DM 245).

od  20.8.2022: 142 * 70% = 99,40 Kč je u zaměstnance daňově osvobozen, nad tuto mez je hodnota příspěvku předmětem daně a odvodů.

3. Snížení vyměřovacího základu pro statní pojištěnce

Zákon č. 260/2022 Sb. novelizující zákon č. 592/1992 Sb. - Snížení vyměřovacího základu za osoby, u nichž je plátcem pojistného stát

S účinností od 31.8.2022 se snižuje vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, a to na

11014 Kč za kalendářní měsíc.

Pojistné ve výši 13,5% z tohoto vyměřovacího základu odpovídá částce 1487 Kč.

4. Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 256/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

V souvislosti s tzv. třetím zvýšením důchodů od 1. září 2022 (zvýšení procentní výměry důchodů o 5,2 %) se o stejné procento zvyšují náhrady

 • za ztrátu na výdělku, 
 • nákladů na výživu pozůstalých.

Úprava náhrady se provede (až na výjimky) bez žádosti zaměstnance nebo pozůstalých.

Nařízení vlády obsahuje další podrobnosti k časovým režimům jednotlivých náhrad.

 

ZEIS-MZDY: Od období 09/22 je hodnota přepínače Mez pro odvod ZP nad 50%  = 11014 Kč v 6.3.1. Přepínače – Zpracování – Pojištění. Pokud se to týká vaší firmy, překontrolujte, případně nastavte správnou hodnotu.

Tato nová částka bude mít také vliv na stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Vyměřovacím základem je v takovém případě částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát – viz ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.

Nárok na uvedený odpočet nemají žádné jiné osoby jako zaměstnanci, za které platí pojistné stát a ani osoby samostatně výdělečně činné. Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zákon má účinnost 31. 8. 2022. VZP se vyjádřila, že poprvé se tento VZ použije za měsíc září.

Přeji pěkný den              Helena Plavecká