Aktualizace 29.08. pro rok 2019. Lze instalovat na verzi 29.06. v období 06/2019.
Velikost souboru: 3,69 MB
Staženo: 672

OPRAVA

Nastavení

6.4.1. Číselníky - Sazby sociálního zabezpečení - tato verze opravuje hodnoty ve sloupci  %OdCPo v období 06/19 (25,00).

Vážení uživatelé, pokud se správně nenastaví výše uvedené hodnoty automaticky po reinstalaci této verze, napište mi ihned e-mail a sloupec nastavte podle výše uvedeného.


Od 20.6. do 30.6. jsem mimo republiku, takže mi, prosím, v těchto dnech netelefonujte. Jsem Vám opět k dispozici od 1.7.2019.

Jménem kolektivu autorů děkuji za spolupráci a přeji Vám krásnou dovolenou.

Helena Plavecká


ZMĚNY OD VERZE 29.04.

Pořízení

 • 1.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady
  Pořízení pracovních neschopností od 1.7.2019 má tyto zásady:
 1. Pokračování nemocí z období 06/19 se posuzuje podle předpisů platných do 30.6.2019, tj. pokud začala nemoc v období 06/19, při pořízení pokračování nemoci ( Shift_F5) za první tři pracovní dny v období 07/19 se náhrada neposkytuje.

Příklad: Nemoc začala 29.6.2019. Na so+ne nemá zaměstnanec plánovou žádnou směnu, proto se při pokračování nemoci v období 07/19 za první tři pracovní dny (pondělí až středa) nevypočte náhrada za 24 hodin. Od čtvrtku se pak za hodiny do 14 dnů náhrada vypočte obvyklým způsobem.

 1. Pokud nemoc začala v období 07/19, u nové nemoci (F5) se použijí nové formuláře. Pečlivě překontrolujte nápočet dnů a hodin (podle plánovacího kalendáře zaměstnance) a výpočet náhrady nemoci, v případě chyby nebo nejasnosti mě, prosím, ihned kontaktujte.

Nastavení

 • 6.3.1. Přepínače – Čisté mzdy – Srážka bez omezení nad = 19286 od období 06/19.
 • 6.3.1. Přepínače – Zpracování - Čisté mzdy - Konstanta pro superhrubou mzdu mění v období 07/19 z hodnoty 1,340 na hodnotu 1,338.
 • 6.3.1. Přepínače – Zpracování - Pojištění se hodnota přepínače Podnikový odvod SZ mění v období 07/19 z 25,00 na hodnotu 24,80.

6.4.1. Číselníky - Sazby sociálního zabezpečení - ve sloupci  %OdCPo  se mění hodnota 25,00 v období 07/19 na hodnotu 24,80.

 

Vážení uživatelé, pokud se správně nenastaví výše uvedené hodnoty automaticky po reinstalaci této verze, napište mi ihned e-mail a přepínač nastavte podle výše uvedeného. Od 20.6. do 30.6. jsem mimo republiku, takže mi, prosím, v těchto dnech netelefonujte. Jsem Vám opět k dispozici od 1.7.2019.

Jménem kolektivu autorů děkuji za spolupráci a přeji Vám krásnou dovolenou.

Helena Plavecká

 


ZMĚNY OD VERZE 29.02.

 

Výstupy

 • 3.6.4.5. Přehled o čerpání dovolené - doplnění sestavy: 
  Sestava je doplněna  o 2 sloupce: 
  1) Sazba z MS Průměry (denní) 
  2) Kč  ( = sazba * zbývá) 
  Pokud sestavu uživatel vytváří za organizační jednotky, u výše uvedených položek se provedou součty za organizační jednotky Za-Str. Sloupec Kč je zaokrouhlený matematicky na celé Kč.
 • 3.3.5.3. Opis hrubých příjmů do výplatního sáčku - rozesílání e-mailem – viz  Nastavení 6.3.3.2. Výplatnice e-mailem
 • 3.6.2.1. Potvrzení k dani – zálohová  - pokud se konkrétní dítě v průběhu roku uplatňuje v různých intervalech ve stejném pořadí (např. půl roku nestudovalo), nezobrazilo  se na formuláři – opraveno.
  Pokud najdete variantu, která nebude správně doplněna do sestavy, informujte mě o ní, prosím.
 • 3.6.2.6. Potvrzení o uplatňování dětí, 3.6.2.7. Potvrzení o uplatňování dětí pro přiznání k dani , 4.2. Roční zúčtování - ve vazbě na úpravu pro Potvrzení k dani zálohové byl upraven i nápočet údajů pro tyto sestavy.

POZOR, do seznamu vyživovaných dětí se načtou VŠECHNY aktivní děti. Obsluha vybere (statní vymaže F_8), případně aktualizuje,  údaje pro tyto výstupy. Do tiskového výstupu se zahrne pouze tolik řádků, kolik jich obsahuje příslušný formulář.

Často se setkávám s chybným vyplněním MS vyživovaný osob, aktualizujte pečlivě, záznamy, které byly použity pro výpočet slev ve zpracování mzdy, nikdy v průběhu roku neměňte, jen ukončete platnost. Příklad:


******************************************************************************************

* IČ: 00000004       V Y Ž I V O V A N É   O S O B Y                     Období:   mm/19 *

**XXX 0000004**********************************************************************3.1.7.*

Zam.    RČ v.o.   Jméno  Vztah:    Sleva     od:   do:      Poznámka:

------------------------------------------------------------------------------------------

12345  0658030000 Zdenka dcera       1. 01.01.19    .  .

       0906010000 David  syn         2u 01.01.18  31.01.19

       0906010000 David  syn ZTP-P   2u 01.02.19  30.04.19 ZTP-P

       0906010000 David  syn ZTP-P   Nu 01.05.19  31.05.19 uplatňuje druhý z rodičů

       0906010000 David  syn ZTP-P   2u 01.06.19  30.06.19

       0906010000 David  syn ZTP-P   Nu 01.07.19  31.07.19 uplatňuje druhý z rodičů

       0906010000 David  syn ZTP-P   2u 01.08.19    .  .  

******************************************************************************************

Nastavení

 • 6.3.3.2. Výplatnice e-mailem  - doplněn přepínač pro odesílání opisu hrubých příjmů (neposílat (implicitně), zkrácený, podrobný). Opis hrubých příjmů se posílá současně s výplatnicí v jednom e-mailu jako další příloha ve formátu pdf se stejným heslem jako má výplatnice.
 • 6.3.1. Přepínače - Daně - Mez srážkové daně pro ZMR = 3000 od období 05/19 

  Zákonem č. 80/2019 Sb. se mění v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v § 6 odst. 4 písm. b), kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“ 
  Z toho vyplývá, že srážková daň 15% se bude uplatňovat u zaměstnanců bez daňového prohlášení, kteří dosáhnou příjmu 3000 Kč, protože účast na NP se zvýšila od 1. 1. 2019 na 3000 Kč. 
  Podle přechodného ustanovení č. 2: Ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. 
  Při zúčtování příjmu ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a kalendářní měsíce předcházející se použije ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  Protože zákon č. 80/2019 Sb. nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (dnem 1. dubna 2019), bude srážková daň u příjmů do 3000 Kč použita podle přechodného ustanovení poprvé při zúčtování mzdy za měsíc květen 2019. 

  Při zpracování mezd za měsíc duben se ještě uplatnila srážková daň 15% u příjmů do 2500 Kč. 
 • 6.3.1. Přepínače – Čisté mzdy – Srážka bez omezení nad = 19286 od období 06/19 

  Dne 25. března 2019 schválila vláda změnu v NV č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). 
  § 2 Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu  částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. 
  Výpočet srážek ze mzdy se od 1. června 2019 provádí tak, že se čistá mzda snížená o nezabavitelné částky porovná s částkou, nad kterou se sráží bez omezení, která bude činit 19286 Kč (2*9643). 
  Teprve rozdíl v kladné hodnotě mezi čistou mzdou a mezí pro srážky bez omezení ( tj. nad 19286 Kč) se srazí bez omezení. Vlastní výpočet provádění srážek v několika příkladech viz úplný popis k verzi.

 

Úplný popis změn najdete jako vždy po instalaci verze v nabídce 0.4. O této verzi.

 

Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za úžasnou spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Pokud na něco chybného přijdete, ihned, prosím, mailujte.

  Za kolektiv autorů:  Ing. Helena Plavecká